חפש באתר:
מרחב דרום
מרחב מרכז
מרחב צפון
חטיבת חוזים ובטחונות
חטיבת אכלוס
מבצע הסדר חובות
חופש המידע
פרסומים
דף הבית » מבצע הסדר חובות
מבצע הסדר חובות

הסדרת חובות בגין הלוואות שנתנו על ידי החטיבה להתיישבות

במסגרת מבצע לפירעון חובות

                                                      

החטיבה להתיישבות מודיעה, כי בהתאם להחלטת החשב הכללי במשרד האוצר, מיום 18.3.2018, תחודש עבודת ועדת ההשגות והוועדה להסדרת חובות, בגין הלוואות שנתנו, למתיישבים ולאגודות, על ידי החטיבה להתיישבות, החל מיום 1.4.1978 ועד ליום 31.12.2003, בלבד.

חידוש עבודת ועדת ההשגות והוועדה להסדרת חובות, כאמור לעיל, יאפשר את חידוש המבצע לפירעון החובות, של האגודות (ישובים) והמתיישבים אשר טרם הסדירו את חובותיהם.

במסגרת המבצע לפירעון מוקדם נקבע, כי תינתן הנחה בשיעור 50% מהחוב הכולל (קרן וריבית) וכי ריבית הפיגורים, בגין חובות שלא שולמו במועדם, תימחק במלואה, לאחר שתיזקף במקומה ריבית חוזית.

עוד מאפשר המבצע את פריסת התשלומים לתקופה של עד חמש (5) שנים, בצרוף הצמדה למדד המחירים לצרכן ובתוספת של ריבית שנתית, בשיעור של 4% .

תוקף המבצע יהיה עד ליום 31.12.2019.

 

אגודה (ישוב) אשר תבקש להצטרף למבצע ולהגיש השגות על חובה, תפעל כדלקמן:

1. קבלת נתוני החוב, בהתאם לתנאי המבצע, מאת משרדי אגף הגבייה של החטיבה להתיישבות. ניתן לפנות לאגף הגבייה בטלפון מס´: 03-7628459; פקסימיליה מס´: 03-7628471. 

2. במקרה בו האגודה תבקש להגיש השגות על נתוני החוב שנמסרו לה, יהיה על האגודה למלא טפסים ולהגיש מסמכים. כתנאי להגשת ההשגות יהיה על האגודה לשלם סכום של 50,000 ₪ אשר יהווה מקדמה על חשבון החוב ויקוזז מסכום החוב הסופי. ניתן יהיה לשלם סכום זה בשני (2) תשלומים שווים. התשלום הראשון, מיד לאחר קבל נתוני החוב. התשלום השני, בעת הגשת ההשגות לוועדת ההשגות. 


מתיישבים אשר יבקשו להצטרף למבצע ולהגיש השגות על חובם, יפעלו כדלקמן:
1. קבלת נתוני החוב, בהתאם לתנאי המבצע, מאת משרדי אגף הגבייה של החטיבה להתיישבות, כאמור לעיל.
2. במקרה בו המתיישב יבקש להגיש השגות על נתוני החוב שנמסרו לו, יהיה עליו למלא טפסים ולהגיש מסמכים. כתנאי להגשת ההשגות יהיה על המתיישב לשלם סכום של 10,000 ₪ אשר יהווה מקדמה על חשבון החוב ויקוזז מסכום החוב הסופי. התשלום יבוצע מיד עם הגשת ההשגות לוועדת ההשגות.


את הטפסים, ההצהרות וכל המסמכים הנוגעים להשגות המוגשות לוועדת ההשגות (על ידי האגודות או המתיישבים) יש להעביר לידי גב´ ג´וסלין פינטו באגף הגבייה של החטיבה להתיישבות, בבניין ההסתדרות הציונית העולמית (קומה 5), רחוב קפלן 17, תל אביב. 


 

 


 
 כיצד ניתן להצטרף למבצע?
 
המבצע הינו עבור הלוואות שניתנו עד 31.12.2003. בלבד (הלוואות שניתנו החל מתאריך 1.1.2004 אינם נכללים במבצע הסדר החובות).
 יחידים ואגודות
ניתן לפנות ולקבל את נתוני החוב בהתאם לתנאי המבצע במשרדי אגף  הגבייה בחטיבה להתיישבות
טלפון 03-7628459 פקס 03-7628471 .

 

 

דף הבית
|
על החטיבה
|
מבנה ארגוני
|
פרוייקטים
|
טפסים
|
צור קשר
© כל הזכויות שמורות 2008