פרוטוקול ועדת תמיכות
פרוטוקול ועדת תמיכות בנושא תשתיות ובינוי התפרסם באתר החטיבה להתיישבות

 לעדכון עבור לדף הפרסומים