פרוטוקול ועדת תמיכות יזמות עסקית
פרוטוקול ועדת תמיכות בנושא יזמות עסקית יתפרסם באתר החטיבה להתיישבות

 לעדכון עבור לדף הפרסומים