מכרז חדש פורסם באתר
מכרז פומבי מספר 01/2018 לניהול פרויקטים ושירותי תכנון

 
שאלות הבהרה באמצעות דוא"ל michrazim@wzo.org.il   
עד ליום: 04/03/2018 בשעה 15:00