מכרז חדש פורסם באתר
מכרז פומבי מספר 01/2018 לניהול פרויקטים ושירותי תכנון עדכון : הבהרה למכרז 1/2018 – מכרז ניהול פרוייקטים

 
שאלות הבהרה באמצעות דוא"ל michrazim@wzo.org.il   
עד ליום: 04/03/2018 בשעה 15:00
 

הבהרה למכרז 1/2018 – מכרז ניהול פרוייקטים

ככל שהמציע הנו "תאגיד" מכול סוג שהוא (חברה, שותפות רשומה, עמותה וכדו') להבדיל מאדם פרטי, הרי שעל המציע לציין בהצעתו זהות של אדם פלוני שייתן את השירות מטעמו. כל תנאי הסף הייחודיים המתייחסים לנותן השירות בעצמו, צריכים להתקיים באותו מועמד, וכן כל התחייבויות וההצהרות הנדרשות מכוח מכרז זה וההסכם הנלווה לו יינתנו גם על ידו, ויחייבו אותו לאורך כל תקופת ההתקשרות או ההארכות לה, ככל שיבוצעו. 

עוד מובהר בזאת, כי אותו מועמד יישאר קבוע לאורך כל תקופת ההתקשרות או ההארכות לה, והחלפתו ע"י התאגיד המציע תעשה רק אם נתקבל לכך אישור המשרד בכתב ומראש