פורסם מכרז לתכנון סטטוטורי מס' 03/2017
פורסם מכרז לתכנון סטטוטורי מס' 03/2017 תחת לשונית פרסומים. מכרזים

 פורסם מכרז לתכנון סטטוטורי מס' 03/2017 תחת לשונית פרסומים. מכרזים